Rang lista kandidata po raspisanom konkursu od 27.07.2020.godine.
19/08/2020 08:38 - Admin
Rang lista kandidata po raspisanom Konkursu od 27.07.2020.godine. za radno mjesto:

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove rang liste, u roku od tri dana od dana isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor Školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili direktno na protokol škole.
 


 
http://www.osdubrave.com.ba/news_186_-Rang-lista-kandidata-po-raspisanom-konkursu-od-27-07-2020-godine--.html