TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA
22/07/2015 16:11 - Admin
 U skladu sa članom 88, a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), utvrđuje se sljedeća
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA
Nabavka i isporuka mrkog uglja (kocka).


 
http://www.osdubrave.com.ba/news_116_TENDERSKA-DOKUMENTACIJA-ZA-KONKURENTSKI-ZAHTJEV-ZA-DOSTAVU-PONUDA.html