Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Sat  
 
 
   Postani fan  
     
Odluka o prijemu kandidata u radni odnos na određeno vrijeme
Datum 01/11/2012 12:44  Autor Admin  Posjete 4236  Jezik Global
  Na osnovu člana 72. stav 1 i  člana 92. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  ( "Službene novine TK broj: 6/04 ,7/05  i 17/11)  , člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu ( „Sl.novine TK“ broj: 7/01) ,  člana 189. Pravila  JU Osnovne  škole  „Dubrave“ u Donjim Dubravama, člana 18. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i  na osnovu konačne rang liste kandidata , v.d.direktora  škole donosi slijedeću 

ODLUKU
O prijemu kandidata u radni odnos na određeno vrijeme
 
Član 1. 
   Na temelju ostvarenog broja bodova prema konačno utvrđenoj rang listi kandidata koji su aplicirali na pozicije JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje iz Konkursa raspisanog u listu „Oslobođenje“ Sarajevo 07.08.2012.godine, u radni odnos u JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje primaju se kandidati: 
 
  • Jagodić Senija, na radno mjesto nastvnika engleskog jezika na određeno vrijeme na 3 časa redovne nastave do 09.08.2013.godine  13,59 ( 10,59 + 3,00 ) bodova – pozicija 81.1.
  • Bešlić Mineta , na radno mjesto nastavnika njemačkog jezika na određeno vrijeme na 12 časova redovne nastave do 09.08.2013.godine  21,96 ( 18,96 + 3,00 ) bodova – pozicija 81.2.
  • Huremović Mehmed , na radno mjesto nastavnika islamske vjeronauke na određeno vrijeme  na punu normu do okončanja sudskog spora a najduže do 09.08.2013.godine  sa ukupno ostvarenih 33,30 bodova ( 32,10 +1,20 ) bodova – pozicija 81.3.
  • Jukanović Mersiha, na radno mjesto nastavnika islamske vjeronauke na određeno vrijeme  na 4 časa redovne nastave do 09.08.2013.godine sa ukupno ostvarenih 31,17 ( 28,17 +3,00 ) bodova-pozicija 81.4.
Član 2.
 
    U slučaju da primljeni kandidat kao prvorangirani na konačno utvrđenoj listi za svaku navedenu poziciju, odustane od pozicije ( radnog mjesta ) na koju je primljen iz bilo kojeg razloga , dužan je odustanak dati u pismenom obliku u roku utvrđenom Pravilnikom o uslovima , kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlasnkog kantona  ( „Sl.novine TK“ broj: 9/12).
U slučaju odustanka primljenog kandidata, u radni odnos će se primiti sljedeći kandidat sa konačne rang liste kandidata.
 
Član 3.
    Primljenim kandidatima na pozicijama  iz člana 1. Odluke utvrđuje se probni rad u trajanju od četiri ( 4 ) mjeseca počev od dana stupanja na rad što će biti uređeno ugovorom o radu. 
Za praćenje zaposlenika u periodu trajanja probnog rada određuje se pedagog škole.
 
Član 4.
 
   Primljeni kandidat je po konačnosti odluke o prijemu u radni odnos dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove, ne strarije od 6 mjeseci.
 
Član 5.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena isticanjem na oglasnoj ploči JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje.
 
Obrazloženje: 
 
   Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje broj: 735-1/12 od 25.06.2012.godine  o utvrđivanju potreba za školsku 2012/13 godinu , Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK raspisalo je konkurs za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, koje imaju status javne ustanove za popunu upražnjenih radnih mjesta koji je objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 07.08.2012.godine.
Shodno odredbama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ( „Službene novine TK „ broj: 09/12) Komisija za bodovanje je nakon bodovanja kandidata, te provedenog intervjua od strane Komisije za intervju, sačinila konačnu rang listu kandidata, te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
 
Pravna pouka: Kandidati nezadovoljni  bodovanjem  i /ili  odlukom  v.d. direktora o prijemu kandidata u radni odnos  imaju pravo prigovora Školskom odboru  škole u roku od 8 ( osam )  dana od dana prijema ove odluke  , odnosno od dana objavljivanja ove odluke isticanjem na oglasnoj ploči škole.
 
Dostavljeno:
1. Imenovanim
2. Oglasna ploča 
3. Evidencija 
4. Arhiva                                                          
                     

  VD direktora škole                                                                                                                   
      Zarfija Hadžić 
 
Nema Komentara.
Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac